Порядок розгляду скарг Тендерним комітетом ДП «УАМЦ»

Затверджено

на засіданні тендерного комітету ДП “УАМЦ”

Протокол № 4 від 01.02.2010 р.

Порядок
розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

1. Цей Порядок розроблено у відповідності з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008р. № 921 „Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (із змінами та доповненнями) (далі – Положення), наказу Міністерства економіки України від 30 січня 2009 р. № 65 „Про затвердження Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю” та визначає процедуру розгляду скарг у Державному підприємстві „Український авіаційний метеорологічний центр” (далі – ДП „УАМЦ”), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.
Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні.
2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі – учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення ДП „УАМЦ” процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету ДП „УАМЦ” відповідно до цього Порядку.
У разі коли на день отримання ДП „УАМЦ” скарги укладено договір про закупівлю, ДП „УАМЦ” не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п’ятиденний строк з моменту встановлення факту укладення договору.
Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв’язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.
3. Об’єктом оскарження не може бути:
зроблений тендерним комітетом ДП „УАМЦ” вибір процедури закупівлі;
рішення тендерного комітету ДП „УАМЦ” про відхилення всіх тендерних пропозицій.
4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення тендерним комітетом ДП „УАМЦ” процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь.
Тендерний комітет ДП „УАМЦ” може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.
У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.
5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:
учасником – юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;
учасником – фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.
6. Скарга (або додатки до неї) повинна містити:
найменування та місцезнаходження учасника та замовника;
відомості про процедуру закупівлі (вид процедури, предмет закупівлі, номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель”, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, якщо обов’язковість публікації встановлена законодавством);
викладення змісту підстав, у зв’язку з якими подається скарга; посилання на порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірні рішення, дії чи бездіяльність замовника, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати.
До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення тендерним комітетом ДП „УАМЦ” вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірність рішень, дій чи бездіяльності тендерного комітету ДП „УАМЦ”, а також документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції.
7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.
8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення тендерний комітет ДП „УАМЦ” зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги тендерним комітетом ДП „УАМЦ”, про що повідомляє протягом одного робочого дня усіх учасників. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття тендерним комітетом ДП „УАМЦ” рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку тендерний комітет ДП „УАМЦ” має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли тендерний комітет ДП „УАМЦ” прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
Рішення тендерного комітету ДП „УАМЦ” про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.
9. Тендерний комітет ДП „УАМЦ” повинен не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника – переможця процедури закупівлі та замовника про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Тендерний комітет ДП „УАМЦ” передає повідомлення факсимільним зв’язком з подальшим його направленням поштовим зв’язком.
Лист тендерного комітету ДП „УАМЦ” щодо інформування замовника про надходження скарги, стосовно строку зупинення процедури закупівлі та вимога про надання в установлений тендерним комітетом ДП „УАМЦ” строк інформації та матеріалів щодо проведення процедури закупівлі передається факсимільним зв’язком на номер телефаксу відповідальної за проведення торгів особи, відомості про яку зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі, тендерній документації (за наявності), запиті щодо цінових пропозицій (котирувань) (за наявності), з подальшим його направленням поштовим зв’язком.
10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:
а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;
б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;
в) об’єктом оскарження є зроблений тендерним комітетом ДП „УАМЦ” вибір процедури закупівлі або рішення тендерного комітету ДП „УАМЦ” про відхилення всіх тендерних пропозицій;
г) у разі відкликання скарги учасником.
11. У разі залишення скарги без розгляду тендерний комітет ДП „УАМЦ” повідомляє про це учасника, який подав скаргу в десятиденний строк.
Рішення тендерного комітету ДП „УАМЦ” про залишення скарги без розгляду оформляється листом.
12. Під час розгляду скарги тендерний комітет ДП „УАМЦ” має право вимагати від учасника, який подав скаргу та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.
13. Тендерний комітет ДП „УАМЦ” приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
у разі коли скаргу не задоволено – причини прийняття такого рішення;
у разі коли скаргу задоволено повністю або частково – заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.
У разі звернення тендерного комітету ДП „УАМЦ” до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, експертних організацій (експертів) тощо для отримання інформації, у тому числі документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення за скаргою, перебіг строку розгляду скарги зупиняється з дати відправлення відповідного звернення.
Про зупинення перебігу строку розгляду скарги тендерний комітет ДП „УАМЦ” повідомляє листом учасника.
Тендерний комітет ДП „УАМЦ” поновлює перебіг строку розгляду скарги листом, що надсилається замовнику і учаснику в п’ятиденний строк.
14. Тендерний комітет ДП „УАМЦ” приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації.
При підготовці рішення тендерний комітет ДП „УАМЦ” має право врахувати порушення, що не були зазначені в скарзі учасника, але виявлені під час її розгляду.
15. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до тендерного комітету ДП „УАМЦ”.
16. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, що впливають на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, тендерний комітет ДП „УАМЦ” має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними та розпочати нову процедуру закупівлі.
Рішення тендерного комітету ДП „УАМЦ” про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов’язковим як для учасників.
17. Примірник рішення за результатами розгляду скарги тендерний комітет ДП „УАМЦ” протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу.

Голова тендерного комітету
ДП „УАМЦ” Т.В.Шкуліпа